the world of asanism writings

تکسو

ویژگی های پرهیخته ی آسانیک گر((دُر جهانی))

# امیربحرینی: دختر خانمی که آفریننده ی ((پویه و پیشه ی)) است، و گونه شکسیت(شخصیت) وی ENTPاست، دارنده خانواده ای تهرانی هست که در تهران میانی زندگی میکنند، و سن او میان 24 تا 35 سال جا گرفته است، دختر خانمی است با ویژگی های شایسته که ویژگی های پیوستن…

پیش کشی سازمان فر دولتی((موسسه اوج اندیشان آزاد))ngoj

سازمان فر دولتی جهانی ((اوج اندیشان))چیست، چه خدمتی دارا است و چه ((تره پویه ای)) را پشتی بانی و سپرداری می کند،روی داد آفرینی و فرارسانی ((چیلو))چه گونه است.

پویش ((سنجش دانش))چیست؟

سازمان فر دولتی ((موسسه اوج اندیشان آزاد)) با شکسیک هوده ای (شخصیت حقوقی)((موسسه داد اندیشان پرستو)) ((هم افزایی)) را شکل داده است. یکی از ویندارها و برآیندهای این هم افزایی یک پویش است. پویش((سنجش دانش،دانش آموختگان با استانده های اروپا)): یک. خیزش و اهرافتن و بالا بری رده دانش در…