the world of asanism writings

پیش کشی سازمان فر دولتی((موسسه اوج اندیشان آزاد))ngoj

پیش کشی سازمان فر دولتی((موسسه اوج اندیشان آزاد))ngoj

کیان ((جرده))

((راه نمای دسته های پویه))

ترای(طراح) و ریشنده(تنظیم کننده)

امیرمسعود مسعودی

نیمه دوم شهریور تا 3مهر 1401

پهرست :

1) آسانیک گری ((خدمت ها)).

2) آسانیک گری ((روی داد ها)).

3) آسانیک گری((هور اندیشان)).

4) پویه های ((*تهت *سپرداری)) آسانیک گری.

گردایه پویه های آسانیک گری:

رسته> دسته ها> داغ نشان ها

ما آسانیک گران می دانیم که برای پویه آفرینی 20 رسته دارا هستیم.

در سامانه chilloo.co همه رسته ها و دسته ها و داغ نشان ها هست.

برای پی بردن به همه ی دیسمان پویه و پیشه خودمان جُرده ای دسته پویه آراییده ام.

امیرمسعودمسعودی

آسانیک گری خدمت ها:

رسته1)سرای((خانواده))

1. نگه داری و بهداشت و پیرایش مردانه ((Aran Cheh ))

2. پیش یاری بازار مهاله ای ((boom b co))

3. گسترش روان شناسی ((Dr AbbA))    

4. فرش ((افشار))

5. آتور ((مونامیر.Moonamir))

6. گسترش دارو ((پوررازیان))

7. گسترش دندان پزشکی((پورتاش))

8. شوینده و تمیز کننده ((T.More))

9. دستمال((Xanqiz))

10. پیش یاری زنجیره ای ((Xush Soo))

رسته2) خوردنی ((غدا))

10. کهوه ((Banaq sara))

11. کُیان گسترش غدا ((chill on)) چیلآن

12. کافه ها((دونا1. سمن2 . 3Donas man . دوناس مند4. بَنَک5. کوکو،کاکایو،کولاک6))

13. رستوران ((ایشکلی))

14. عسل ((هنگبین))

15. خشکبار و فرآورده های ((مزنار))

16. تک فرتاش آفرینی غورمه ((کورمی))

17. آشپزخانه(کترینگ) ((غورآهم))

18. زئفران ((رفان پارت))

رسته3) خدمت کاشانه و دفتر((هورومانگ))

19. بازیافت ((به تام))

20. وسیل های دست دوم ((کی پور))

21. گمانه زنی هوده ای ((پرسش))

22. هتل ((رهاسرا))

23. خدمت های ترجمه ((ترگُمه))

24. گسترش خدمت کاشانه ((RomieR))

رسته4) پیاواری.سَن.والانش ((ماهور))

25. پیرامون زیست ((Beta))

26. کشانیز سازی ((هُنایش))

27. نهاده های کیمی ((مس چم))

28. نهاده های کشاورزی ((نژم آبادی))

29.  نهاده های دامی ((رام دام))

30. والانش دستگاه ساهت ((تسو))

رسته7) هنر((فندی))

31. رُخِش در رایستان ((آلیگ))

32. گسترش جهانی زبان چیلو ((هستو))

33.  گسترش هنر نخاشی ((آرتآرآ))

34. گسترش گرافیک ((نخشیک))

35. گسترش هنر رُخش ((آلیگ))

36.  گسترش هنر سونما ((رُخشارآزاد))

37. گسترش هنر زیبایی و نگه داشت پوست ((سیماچه))

38. گسترش موزیگی ((سُهش))

39. گسترش مستند سازی((پروهان))

رسته8) دانش((اولنگ))

40. بررسی درون مایه و محتوا ((پژوگ))

41. آموزش نگرشی و تئوری ((آروین))

42. پژوهش ((آلپ))

43. کُیان آزمون و سنجش دانش ((آزمونه))

44. گسترش دانش گیتایک و فیزیک ((گیتیک))

45. گسترش پیدایی راه کار و ایده پردازی ((مونه))

46. گسترش دانش بنیان ((پیدایش))

47. بررسی ساختار ((سازکاو))

48. گسترش دانش هندازگر((eng b co))

49. هم رُسشی با دانشگاه ها ((stu b co))

50. اهرافت مدرگ و گواهی رواییک ((هموک))

رسته9) فرهنگ ((فرانومی))

51. هم رُسشی همگانی((ر))

52. نماآهنگ سازی ((نماهنگ))

53. کُیان پروانه و گواهی پویه و پیشه ((پروانه))

رسته10) چرگه ای ((هن جُم))

54. کُیان آموزش ورزه ای ونگرشی وآمادگی پویه وپیشه نوجوانان((آیند))13تا19 ساله

55. باشگاه چرگه ای ((هاووش))

56. گسترش خدمت ویژه کارگران ((کاریک))

57. گسترش خدمت ویژه بانوان ((پاژن))

58. کُیان آموزش ورزه و نگرشی آفرینش،پویش،خیزش پیشه ((زِ برآ))20 تا50 ساله

رسته11) پویه ی دفتری ((کُیان))

59. سازمان اتیلا و آرمندی ((20در20))

60. میان چی گری ((داسار))

61. پیش یاری ((d.g.soo))

62. جور نمودن پروژه و انجامیدن ((انگاره))

63. نَسک و ماتیکان نویسی ((فرهیختار))

64. نهاده جویی ((نهاده))

65. بنیاد خرد جم ((تیم سازی))

66. جایگاه سازی چرگه ای، فرهنگی، هنری، پیشه ((آسانما))

67. رای زنی دیوانی و اداری ((اِواری))

68. فراستاندن پروانه و مچوز ((هستا))

69. بانی بازاریابی شبکه ای((Jen More))

70. گسترش آبونمان بنگاه یا همستار ((مگلت))

71.  کشش و جذب سرمایه ((آشام))

72. بانی فروش مچازی ((R qiusq))

73. گسترش افزونی و تکثیر و چاپ ((زهیر))

74. انگاشت و ثبت شکسیت هوده ای ((آگشت))

75. گمانه زنی و مشاوره ((باران))

76. ترایی کُیانش و آماج گذاری فروش((بازارانگاری))

77. بسته خدمت سازی ((BPK))

78. نهاده سازی ((داته))

79. راه اندازی پویه و پیشه ((اِستش))

80. واگذاری نمایندگی ((پربانه))

81. پویه افزایی نو((پیش آنی))

رسته12) ترابری ((نمو پارا گز.Delta X ))

82. جابه جایی درون شهری کالا با جُنبا چرخ ((رسید.ReSiD))

83. جابه جایی درون شهری کالا با خود رو ((بُرد))

رسته13) پویه ی آورتاک ((توان))

84. راینیتاری آورتاک و دارایی((Count d.k))

85. گریب زیر غیمت ((بهاداریس))

86. آسانیک گر وام ((همامند))

87. کُیان نرخ افزایی ((مارلیک))

88. کُیان نرخ کاهی ((نرخ کاهی))

89. غیمت گزاری ((diba b co))

90. رای زنی آورتاک ((گمانه داریس))

91. کُیان هدفمندی باژ ((ساو))

رسته14) جویش گری چرگه ای((چرگه تاک))

92. کُیان رفاه پیوستگان ((دوروت))

رسته15)رایانه ((gray))

93. بازار سازی دورگویانه((ooj net))

94. سامانه سنجش نرخ ((oraman))  

رسته16)جهانی ((World b co))

95.کُیان ساترات((Dr.Sader))

96. کُیان پاشا ((تورکیه))

97. کُیان سوومی ((فنلاند))

98. کُیان آرارات ((ارمنستان))

99. کُیان موتسارت استریش ((اُتریش))

100. کُیان کاتیوشا ((روسیه))

101. کارآفرینی جهانی((دانوب))

رسته17) سازه و واده های اولیه ((بُنیک))

102. کُیان کاخس و شمیز ((نفج))

رسته19) ساختمان ((کامپ))

103. انبوه سازان((افزایش))

104. ترایی آشپزخانه سازی((لوکسانتیک))

رسته20) پویش ها، فرمهان، آسانیکا

105. برنامه ی رسانه دُّروُنا ((دیب آدیب))

106. برنامه ی رسانه دُّروُنا ((مجید متال))

107. برنامه ی رسانه دُّروُنا ((فرشید سرباز وطن))

108. کُیان فرهنگی((کیش گریب سازی))

109. کُیان هدف مندی ساو ((n.g.o.p))

110. سازمان فراندیشان تهران ((n.g.o.t))

111. پویش اسل سازی ((اوج آسا))

112. برنامه ی رسانه دُّروُنا((400داغ نشان. Brand))

113. کُیان راه اندازی پویش ((رخا))

114. کُیان آموزش شکله ها ((n.g.o.u))

2) آسانیک گری ((روی داد ها)) :

رسته9) فرهنگی(فرانومی)

1. برگزاری نمایش گاه هنری ((روش))

2. برگزاری جشن واره ((آسور))

3. راژمان فرارسانی ((نام داران اسل))

4. برگزاری تور نمایشگاه ((بنفش فام))

5. برگزاری نوروز ((به روچ))

6. کیان روی داد آفرینی ((هماد))

7. برگزاری روی داد های هنرهای دستی ((هور))

8. برگزاری نمایش گاه ها ((نیلوفرآبی))

9. برگزاری فروش کهنه هنرها ((سالینه))

10. برگزاری آورد و هم تازی ((سکه))

رسته11) پویه ی دفتری ((کُیان))

11. برپایی باشگاه های هوا داران ((رُژ پویه))

رسته13) پویه ی آورتاک ((توان))

12. برپایی افزایش غیمت آثر هنری ((فرکُیان))

13. بر پایی کاهش های غیمت ((سارا))

3) آسانیک گری((هور اندیشان)):

رسته1)سرای((خانواده))

1. فرارسانی بر بازیچه ((چترنگ))

رسته5) والانش پوشاک ((پنیچ نو))

2. فرارسانی بر پوشاک ورزشی ((بمبوک))

3. فرارسانی بر پوشاک ((پنیچ نو))

رسته6) ورزش ((تپش))

4. فرارسانی در آورد های ورزشی ((توپال))

رسته7) هنر((فندی))

5. کُیان بسته بندی ((شید))

رسته9) فرهنگ ((فرانومی))

6. کُیان فرارسانی ((دژ))

7. داغ نشان سازی شکسیت از سخن راینیتاران همستان و بنگاه درون مرزین ((نگه داشت))

8. پویش جهانی انگیزشی و آموزشی سپر فکنی ((surrender))

9. کُیان فرارسانی سوتی ((نوآوا))

10.کُیان سخنرانان انگیزشی ((همایون))

11. کُیان آیین رونمایی ((تازگی))

12. پویه گردانی فرآیند های سه گانه ((3))

13. کُیان پرورش اندیشه های اولیه و خام((اندیش))

14. کُیان فرارسانی نمایی ((Ashti T.V))

15. داغ نشان سازی شکسیت از سخن راینیتاران درباره فرهنگ کهن ایران و امروزین ((Dr.J))

16. پویه گردانی متلب مردمی ورزه ((eattea))

17.کُیان فرارسانی نمایش هنری((فورست نمایش))

18. داغ نشان سازی شکسیت از سخن راینتاران چرگه ای ((گون آگون))

19. کُیان فرارسانی نشست گفت و گو ((هم دمی))

20. پویه گردانی متلب خانوادگی ((هم سر))

21. کُیان راه اندازی پویش فرارسانی((هورپویان))

22. کُیان راه نما نویسی ((جُرده))

23. کُیان فرارسانی توژک آموزشی ((نمآموز))

24. کُیان نویسندگی ماتیکان افزایشی ((نَسک))

25. کُیان فرارسانی توژک سازی گواه مند ((پروهان))

26. کُیان فرارسانی جویش گری چرگه ای ((سمن))

27. کُیان خبرنگاری((سراغ))

28. کُیان فرارسانی برنامه نمود نهاده ((Tea Jaam))

29. کُیان فرارسانی نهاده نمایی ((Tea Tv))

رسته11) پویه ی دفتری ((کُیان))

30.کُیان گُزینش سُروده ((چکامه))

31. فرارسانی بر نوشت افزار ((دربا))

رسته13) پویه ی آورتاک ((توان))

32. پیش یاری ویژه داریس ((S Gray))

رسته14) جویش گری چرگه ای((چرگه تاک))

33. فرارسانی با موزو آشتی و سازش و مهر ((آشت))

رسته15)رایانه ((gray))

34. فرارسانی سدای از رایستان ((بافت آوا))

رسته17) سازه و واده های اولیه ((بُنیک))

35. فرارسانی بر آشپزخانه افزار ((Luxantiq))

4) پویه های ((تهت سپرداری)) آسانیک گری :

ما آسانیک گران می دانیم که هر پیوسته ای

به

((جهان شمارشی چیلو)) میتواند ((تره پویه ای)) را در گام ((هانباز آفرینش))

و

در هالت ((آسانیک گری فرهنگی)) نمود دهد

تا

در راستای همان ((آروین و ورزین جویی)) کرده ودر مره له پئدی

نمایندگی آسانیک گری در بستر و بَرنوشت ((دیبایک آماج)) را سپری کند

تا پس از کارآفرینی جهانی

((جویش گری ژریریک و انشانی)) را سازمان نهد.

همه ی ((تره پویه ها )) پذیرفتنی است

به ویژه پویه هایی که در رسته بندی ها جا داده ایم.

رسته1)سرای((خانواده))

1. خشک شویی رایستانیک ((آسابید))

2. بُن گاه خودرو ((چابُک))

3. گوشی همراه((دورکو))

4. آزین های دستی ((النامیر))

5. واده های تن درستی ((Hi b co))

6. پویش پشتیبانی ازدواج ((هما))

7. چل چراغ ((چار))

8. ابزار کهربایی سرای ((کهربانیک))

9. خدمت کلید سازی((Key))

10. خدمت نزافت ((خانه سپید))

11. سرگرمی برون سرای خانواده ((ماژ))

12. نوشت افزار((ماس))

13. کاچال ((اُرنگ))

14. کالای خواب ((رویایی))

15. وسیل های جانوران خانگی ((use b co))

16. پیرایشگاه ((زی به))

رسته2) خوردنی ((غدا))

17. نوشیدنی ترش بلو بری((آبیخته))

18. نوشابه بدون الکل ((آمِل نامِل))

19. زود فوت ((بِه))

20. بازغوت جایِ گیاهی ((بتالوت))

21. کبابی ((چشش))

22. کله پاچه ((دکترکله))

23. نوشینه شیرین ((هنگ آبین))

24. نان ((هاش))

25. هلیم ((هلم))

26.  جگرکی ((جَگوری))

27. والانش ساسیچ و برگرد ((چاکُور))

28. فرآورده های شیری((ژیوان))

29. شیرینی، هنده بادام، کلوچه ((کَند))

30. آب میوه ((مشتانه))

31. نوشیدنی ناگارس دار ((ناملو))

32. کهوه خانه ((نزم))

33. چلو کباب ((کُریمه))

34. سفره خانه ((رندان))

رسته3) خدمت کاشانه و دفتر((هورومانگ))

35. خدمت آتش نشانی ((النگه))

36. رنگ رزی ((باش))

37. آسان بر ((فَر))

38. بانش گاه خودرو  ((باشید))

39. گُل فروشی ((نازجان))

40.  په باد ((پناد))

41. سازوبرگ پزشکی ((پورسیناییان))

42.  بیمه ((کهن))

43. واگذاری خودرو ((رانه سو))

44. پویشه ره سپاری ((سام))

45. گرمابه،سونا،استخر ((تن آب))

46. سرمایش و گرمایش ((زَم تاب))

رسته4) پیاواری.سَن.والانش ((ماهور))

47. والانش خودرو ی ایمن ((آرمندرو))

48. والانش خودروی بنز ((برو))

49. والانش خدمت انرژی بازیاب پذیر ((چرخه))

50. والانش شماله سازی ((فروسی))

51. والانش جُنتارچرخ ((جُنبا))

52. والانش نور، سدا، نما ((پان))

53. والانش گوشی همراه ((سبزدورکو))

54. والانش چرخ بالک ((شِن))

55. والانش خودروی پویاتاغ ((سوو))

رسته5) والانش پوشاک ((پنیچ نو))

56. ریسندگی پارچه ((فتورش))

57. پوشاک ندامی ((جاآن))

58. والانش چرم ((نخجیر.naxjir))

رسته6) ورزش((تپش))

59. راه اندازی تیم ورزشی چیره دستانه ((توپال))

رسته7) هنر((فندی))

60. ترایی سَن ((آرایه))

61. ترایی کلباس ((بنیچ نوترای))

62. دبیره روی سنگ ((بوشا))

63. خوش نویسی ((دبیره))

64. گُل سازی و آرایی ((گوآش))

65. تندیس سازی ((خفنج))

66. نمایش ((خورآر))

67. ترایی شهری((شهرنگار))

رسته8) دانش((اولنگ))

68. نو آوری و نو آفرینی ((باژوژ))

69. هوش ساختگی ((فرزان))

70. زمین انگاری ((گیتاییان))

71. کارایانه ((هُرمز))

72. دانش وسیاربخش((ریزک))

رسته11) پویه ی دفتری ((کُیان))

73. نیرو های نگه بانی((بانش))

74. کاریابی درونی ((کارون))

رسته12) ترابری ((نمو پارا گز.Delta X ))

75. کالا رسانی ((برید))

76. ترابری دریایی ((Jou))

77. ترابری هوایی ((کالوچ))

78. ترابری راه آهن ((رآس))

79. ترابری جهانی ((سپنج))

رسته13) پویه ی آورتاک ((توان))

80. انجمن پشتی بانی آورتاک پیدازه((شمارش داریش))

81. بازار سرمایه ((بهازار))

82. کست بندی ((کاست))

83. وام ((وانک))

رسته14) جویش گری چرگه ای((چرگه تاک))

84. پشتی بان کودکان سوا ویژه((آرامیک))

85.  پشتی بان جان بازان و تن رنجوران ((آزیرا))

86. پشتی بان بی ماران سخت درمان ((بسد))

87. پشتی بان نابینایان ((دیدک))

88. بی مارستان و درمان گاه سازی ((نکوساز))

89. پشتی بان کودکان((نوباوه))

90. پشتی بان ناشنوایان ((شنوایک))

رسته17) سازه و واده های اولیه ((بُنیک))

91. توپال شناسی ((آسِن))

92. سازو برگ ((آزمایش گاهی))

93. جُنتار سازی ((گردا))

94. ساز و کار بی مارستانی ((مار))

95. واده های کن ((نیوار))

96. ساز و برگ پزشکی ((پورسینابونیک))

97. ساز و برگ دندان پزشکی ((پورتاش))

رسته18) پیاوار افزار ((سَن))

98. دستگاه های غدا ساز ((چیلآن سَن))

99. دستگاه های والانش شیرینی ((کهند))

100. دستگاه های کشاورزی ((نژم آباد سَن))

101. دستگاه های والانش دستمال ((چنگیز))

رسته19) ساختمان ((کامپ))

102. کولن سازی((چلن گر))

103. کاشی، سرامیک، کف پوش ((گردو))

104. ژفت و گژپ ((گژف))

105. شیشگ ((ماه ها))

رسته20) پویش ها،فرمهان،آسانیکا

106. پویش دیبایک ((اِشغ ویس))

107. هم افزایی برنامک پویه و پیشه  ((هم آسا))

108. جُنبش پیاده سازی تره های شهری ((set up))

پیش کشی

سازمان فر دولتی((موسسه اوج اندیشان آزاد))ngoj

کیان ((جرده))

((راه نمای دسته های پویه))

ترای(طراح) و ریشنده(تنظیم کننده)

امیرمسعود مسعودی

نیمه دوم شهریور تا3مهر 1401