the world of asanism writings

آسانیک گری شناخت پیرامونیان

آسانیک گری شناخت پیرامونیان

چه کسانی دور ما هستند؟ و چرا؟

5 ویژگی در ما انگیزه پیوستار و بودن پیرامونیان ما است :

1. دانش ما

2. کاریزمای ما

3. غدرت ما

4. فند و ورزه ما

5. پُرپسندی ما

همه ی پیرامونیان کنونی خودرا پهرست می کنیم

و

رده ای هرکدام از 5 ویژگی را از 1 تا 10 بانه می دهیم.

تا بتوانیم برای هدف مان در زندگی، پیوستار خودمان را درست راینیتاری کنیم.