the world of asanism writings

ویندار چیست؟

ویندار چیست؟

همه ما آسانیک گران می دانیم که در دوره پیاواری،سَن و صنعت

برای برپایی یک شکسیک هوده ای پیمان نامه هایی انگاشته میشد

و این رَوند برای آغاز یک هم کاری وهم آسی چرگه ای بایسته بوده است.

در ((جهان شمارشی چیلو)) هر کسی برای خود داری یک هم افزایی با دیگران هستند.

هرکسی ((پیوسته)) جهان چیلو میشود و دارای پشتی بانی چرگه ای می گردد،

او میتواندبا پیواندن ((هم هدف های)) خود گروه ((شکل)) دهد،

هر گاه((گروه)) دارای ((هدف)) نمایان شود به دست پیوستگان خود یک ((تیم))است.

((تیم)) در رَوند پیاده سازی برنامه ها ی خود از دارای کِیف و چگونگی بِه تر میشود

و

نیز شاید دارای شماری از ((هم هدف های)) شود و به ((کانون)) دگر دیس شود.

((کانون)) رشد کرده به ((کُیان)) می اهراود

گامه ی فرجامین یک پیوسته دارا بودن یک((سازمان))است.