the world of asanism writings

گفتمان با نماینده کانون((ویچ مند))

گفتمان با نماینده کانون((ویچ مند))

برای دانستن چند و چون کانون ((ویچ مند)) به سراغ

این کانون آمده ایم و با نماینده ی ((ویچ مند)) به گفت نشستیم.

سراغ: وجه تصنیع واژه ((ویچ مند))چیست؟

نماینده ی ((ویچ مند)): یک ساختار دو واژه ای هست که ((مَند))برابر است با واژه(( خداوند))

در به کار گیری واژه ((مَند))کدام بخش از ویژگی خداوند دیده میشود! ویژگی ارباب و صاحب بودن.

((مَند))به تنهایی کاربردی ندارد و تنها پسوند است .

مانک و معنی ((ویچ)) برابر است با سرزمین و مرکز.

درپایان پاسخ ام بگویم که ((ویچ مند))کنایه از دارابودن ابزاری

به گسترگی سرزمین است.

سراغ:ماشاالله خیلی به واژگان چیره هستید!

نماینده ی ((ویچ مند)): من مهارت آموخته ی ((آسانیک گری)) هستم.و نخستین ((آسانیک گری)) که فرا میگیریم

((آسانیک گری))فرهنگی است.ما باید

ریشه ی واژگان 5000 ساله پارسی رابدانیم تا بتوانیم

خوب سخن گوییم ،خوب نگرش خود را بگوییم ونیزسخنرانی کنیم.

سراغ:پویه و فعالیت ((کانون ویچ مند))چیست؟

نماینده ی ((ویچ مند)):چکیده کار ما این است :

به کار گیری خواهان مهارت(( آسانیک گری شغل)).

سراغ: به چه گونه این هدف را به انجام میرسانید؟

نماینده ی ((ویچ مند)):یک پیوسته و عضو ((کانون))ما

خواهان پویه و پیشه ی شغل عالی((آسانیک گری))را می یابد

سپس از وی آزمون هایی را میگیرد. پرونده ی به دست آمده وی را با خود خواهان نزد بخش ((کُیانش)) می فرستد.

سراغ: همین! کار ((ویچ مند)) این اندازه کوتاه است.

نماینده ی ((ویچ مند)):کوتاه ،موثر وحساس!

چراکه! کسانی که دارای ویژگی های یک ((آسانیک گر))هستندرا

شناسایی کرده و به بخش ((کُیانش)) فرامیشناساند.

اگر اشتباه کند زمان ((کُیانش))را کُشته است. و این هدر رفت زمان کارشناسان چیره دست است.

سراغ: اومدیم و اشتباهی در شناسایی رُخ داد اون وقت چی؟

نماینده ی ((ویچ مند)):با روی کرد به انجام آزمون ها اشتباه به

کمینه خود میرسد.اگر 14% اشتباه انسانی را پذیرفته بدانیم

واندازه ای هم به آن بیافزاییم بنا بر نوسان اشتباه،آنگاه

80% شسته و تشخیص درست به دست می آوریم.

سراغ:این فوق العاده است که شما و

دیگر دوستان در((کانون ویچ مند))این اندازه دقیق و موشکافانه

مبادرت به کار گیری، ((آسانیک گران)) میکنید اما پرسش این است که در انتخاب خوده ((ویچ مند))ها کیفیت کار به چه گونه است؟

نماینده ی ((ویچ مند)):بخش((کُیانش))با سنجش خواهان

پویه و پیشه ویچ مندی به پالایش ایشان میپردازد.

پالایش ایشان همان آزمونه است و گفتمان.

سراغ: من یک چیزرا نگرفتم،خواهان پویه((ویچ مندی))از کجا

میگیرد که این چنین پویه و پیشه ای هم هست؟

نماینده ی ((ویچ مند)):همه ماپیوسته و عضوngojهستیم و

پیوسته کانون ها باشیم یا نباشیم.همان پیوستگی همگانی کافی است که خواهان پویه ((ویچ مند)) در آزمون شرکت کند.

سراغ: پس از پذیرفته شدن در آزمون وضعیت آزمون دهنده چیست؟

نماینده ی ((ویچ مند)):یاباوی

((هم افزایی)) میکنیم یا((هم کاری)).

سراغ: اگر این دوموضوع را روشن بفرماییدسپاس گزارم!

نماینده ی ((ویچ مند)):((هم افزایی)) باپیوستگانی انجام میگیرد که پیوسته کانون ((ویچ مند))هم هستند.

((هم کاری))با پیوستگانی انجام می گیرد که تنها پیوسته همگانی هستند.

سراغ: پس به هر روی با کسانی فعالیت میکنید که پیوسته به تشکل باشند،خوب مردم دیگرچی؟

نماینده ی ((ویچ مند)):کسی که پیوسته میشود نشان داده است که کارتیمی را پذیرفته است و شناخت درباره ی رفتارسازمانی دارد. آیا کسی که دارای این ویژگی ها نیست را میتوان در کنار خودمان به رفتارسازمانی یا کار تیمی وادار کنیم!!هرگز نمیتوانیم.

سراغ: منظور شما این است که کسی که عضو میشود به دَرک بالاتری رسیده است؟

نماینده ی ((ویچ مند)):هیچ کسی نمیتواند تنها باشد.همه ما ازچرگه و اجتماع هستیم و به آن وابسته هستیم.زمانی که بخواهیم به یک جایگاه چرگه ای و اجتماعی برسیم باید عضو یک تشکل باشیم .

برای نمونه ما میخواهیم دارای جایگاه چرگه ای پزشک شویم

چه میکنیم؟ در 7سالگی عضو تشکل آموزش و پرورش میشویم.

میخواهیم از پشتی بانی چرگه ای برخوردار شویم!چه میکنیم؟

پیوسته و عضو تشکل((هوراندیشان))میشویم.

دارای موقعیت((گزینش و پذیرش))هستیم!چه میکنیم؟

عضو کانون((ویچ مند))میشویم.

سراغ: بسیار روشن کننده گفتید.اما ((هم افزایی)) واژه روشنی نیست برای من !((هم افزایی))چیست؟

نماینده ی ((ویچ مند)):درپاسخ این پرسش از گفته

بنیان گزار تشکل میگویم:

((هم افزایی = Synergy
هرگاه دو یا چند نهاد هم آماج و هدف با هم دارای پویه،کنش و واکنش باشند پدیده ای آفریده میشود که آن پدیده ازبرآیند تک پویه هرکدام از نهادها برتراست.
ازنگاهی دیگر هم افزایی زمانی انجام میگیرد تا پدیده ای برتر از ((تک))کاری به دست آید.
هم افزایی برآیند کار تیمی است.))

امیرمسعودمسعودی

اگر در همین معنا توجه کنیم مابا کسانی هم افزایی میکنیم که با

((کانون ویچ مند))هم آماج و هدف هستند.

آماج و هدف ((کانون ویچ مند))انجام کارتیمی برای کسانی است که به تنهایی نمیتوانند پویه اجتماعی درزمینه شغل و پیشه انجام دهند.

کسی که پیوسته ما است هم آماج با ما است.

سراغ: چه مواهبی برای ((هم افزا)) است؟

مقداربرداشت از سهم پولی((برآیند گزینش و پذیریش))بیشتر است.