the world of asanism writings

گفتمان با نماینده ((Dr .J))

گفتمان با نماینده ((Dr .J))

برای نخستین بار درخدمت نماینده بِرَندینگ((Dr.j))هستم.

جُستار و موضوع گفتمان و مصاحبه ما درباره ی سازوکار

اشتغال زایی ایشان است.

سراغ:از این جا آغاز کنیم که نام ساز کار شما چیست؟

نماینده دکتر.جِی: کانون((هُمامند))

سراغ:پویه و فعالیت کانون((هُمامند))را روشن فرمایید.

نماینده دکتر.جِی:بیشترین پویه((هُمامند))استمرارشغل است.

سراغ:آماج و هدف کانون استمرارشغل است!خوب به چه روشی؟

نماینده دکتر جِی:کانون هُمامند در میان یک راه است.

هر کسی که دارای سامه هاو شرایط پیوستن به کانون باشد،

به آن می پیوندد.

یکی از سامه ها و شروط دارابودن ((پیش نهاد نامه))و پورپزآل

پذیرفته شده است.

(( پیش نهادنامه ))درباره ی پدیدآوردن و استمرارشغل است و یا ارتقاشغل خود.

هر کدام از این 3گونه از هدف برای شغل چه چیز ارزشی میخواهد! ((اسپانسر))میخواهد.پشتیبانی مالی میخواهد.

سراغ:به دست آوردن اسپانسر و پشتیبان مالی کارخیلی سختی است.

نماینده دکتر جِی:100%سخت! اما خوش بختانه روش ((آسانیک))آن پدید آمده است و آسان سازی شده است.

سراغ:از آسانیک شده ی ((جذب اسپانسر)) بیشتر برای مابگویید.

نماینده دکتر جِی:((همامند))مبادرت به فراهم کردن ((ابزارجذب اسپانسر))میکند.

خوشه 18 پیش یاری همون ابزارجذب اسپانسر است.

که قدرت جذب 18 اسپانسر را به همامند میدهد.

سراغ:این شمار از پشتیبان مالی برای یک همامند لازم است؟

نماینده دکتر جِی:یک اسپانسر برای چه منظور به همامند کمک مالی میکند؟برای سود شخصی خود.

اسپانسر برای ارتقا و استمرار شغل خود کمک مالی به

طرح همامند میکند.

در اصل کمک و یاری به شغل خود میکند.

سراغ:یعنی با کمک مالی به طرح یک همامند پیش آپیش به شغل خود یاری داده است!

نماینده دکتر جِی:آری!پس روشن شد چرا نام ابزار جذب اسپانسر در ((کانون همامند))،((پیش یاری))است.

همامند به پشتیبان مالی خود ((18پیش یاری))میسپارد و

پشتیبان مالی به وی مقدار ثابت تعریف شده ای را میپردازد.

این یک دادو ستد تیمی است.

سراغ: این داد و ستد تیمی ودر اصل تعامل سازمانی تنها همین یک بُعد رادارد؟

نماینده دکتر جِی:بُعد دیگر تیمی این که پشتیبان تنها به طرح

یک همامند یاری نمیرساند بلکه کمک مالی هر اسپانسر

برای 10 همامند است.

سراغ: با یک حساب سر انگشتی میتوان گفت به هرهمامند10% تعلق میگیرد.

نماینده دکتر جِی: درسته!!

سراغ: که این ارزش چند تومان است؟

نماینده دکتر جِی:15میلیون تومان وبه همامند10%پرداخت میشود .هر ((خوشه 18پیش یاری ))پتانسیل جذب 27میلیون تومان راتنها برای یک همامند دارد.

سراغ: ابعاد وجودی 27 میلیون تومان برای استمرار ویا ایجادشغل فضای بزرگی را نمیسازد.

نماینده دکتر جِی:به همین دلیل است که 90میلیون تومان به

((همامند))وام نیکو کاری(وانک) پرداخت میشود با سود2%بدون ضامن و تنها با سَفته.

سراغ: بسیار عالی!برگردیم به گفتار جذب اسپانسر برای استمرار شغل خود!

نماینده دکتر جِی:بفرمایید

سراغ:اگر و تنها اگر هُمامند به هر دلیلی نتوانست جذب سرمایه کند چه کند؟

نماینده دکتر جِی:آنگاه تقاضای ((آسانیک گر))میکنند.

تا با تعامل مالی باوی بتواند جذب اسپانسرکند.

سراغ:یعنی با وجود آسانیک گر جذب اسپانسر آسان تر است؟

نماینده دکتر جِی:100% و هم آهنگ با قانون 2080 .

سراغ:یعنی ((آسانیک گر)) این اندازه توانا و چیره است؟

نماینده دکتر جِی:نباشد که نامش ((آسانیک گر))نیست!!

سراغ :آسانیک گرها پیش شما آموزش میبینند؟

نماینده دکتر جِی:آسانیک گرها زمانی پیش من میآیند که همه

آموزش ها رو دیده باشند. در همامند من تنها پویه و پیش رفت میخواهم .((کانون همامند))جای آموزش نیست جای پیاده کردن

آموزش هاست.

هرکس آموزش میخواهد میرود کانون عالی ((آروین))،

آموزش های فوق تصوری دارند.

سراغ:به عبارتی ((کانون همامند))جای حرفه ای هاست!!

نماینده دکتر جِی:آری،این چکامه و شعار ماست.

حرفه ای های تکاور که کار تیمی را هم فوق العاده پیاده کنند.

سراغ: در این گفتمان به کار تیمی اشاره زیادی شد میشه ریزتر بفرمایید؟

نماینده دکتر جِی:از دیدگاه استاندارد،آسانیک گران در کیفیت

((آسانیک هولدینگ))هستند.

که ((آسانیک هولدینگ))زیر بِرَند،آسیایی ((تارگت هولدینگ))

است.

دستگاه و سیستم ((همامند))دارای

زیر بِرَند((آسانیک همادینگ)) است.

سراغ: بحث خیلی تخصصی شد!بهتر است شما ویژگی های این روش را بفرمایید!((ویژگی های روش همامندی))!

نماینده دکتر جِی:من تنها چند ویژگی روبرمیشمارم:

انتفاع جمعی از فعالیت افراد و انتفاع فرد از اجماع.

ودیگر این که:

هزینه پایین ((جذب اسپانسر))برای طرح های پذیرفته شده.

سراغ: خواهشمندام این جُستارِ ((هزینه پایین)) را بفرماییدیعنی چی؟

نماینده دکتر جِی:می دانیم که یکی از وجوه

((موسسه هور اندیشان)) فرارسانی است.

هزینه ی فرارسانی موثر چه به گونه صنعتی

چه به گونه دی جی تال با وجود بی نظیر آسانیک گر پایین میآید.

و زمان!! زمان پس انداز میشود.

سراغ:اگر انتفاع جمعی را هم بیشتر بفرمایید سپاس گزار هستم.

نماینده دکتر جِی:خواهش میکنم،زمان من متعلق به این گفتمان است.

چرایی پدیدار شدن تشکل ما در ذات خودش بر این ستون پایدار است:((کار مردم توسط خوده مردم ))

آیا وجود سیستم ((خوشه 18 پیش یاری ))

راه نمایی، راه بری و سوق دادن نخبگان دانش کارکردی به سوی

انجام طرح های خود توسط کمک مالی مردم دیگر نیست؟ هست!!

سراغ:واژه مردم خیلی کلی گویی است تعریف جامع تری میفرمایید؟

نماینده دکتر جِی:چشم!

سراغ:مردم باپیوستن وعضویت در n.g.o.j دارای یک پشتیبانی اجتماعی میشوند.سپس در کانون((پَربانه مند))دارای یک نمایندگی ((پویه و پیشه))میشوند و شغل ایجاد میکنند.

برای استمرار شغل خود و کسب سرمایه پیوسته به کانون((همامند))میشوندو((خوشه 18پیش یاری))رافراهم

میکنند.

جذب اسپانسر میکنندو نیز برای اسپانسر ها هم فضایی برای پیاده کردن طرح هایشان میسازند و در نهایت با ((وانک)) پویه و پیشه خود را حرفه ای میکنند.

سراغ:آیا فضابرای اسپانسر ها، چیزی فراتر از مشارکت در طرح ارایه شده است؟

نماینده دکتر جِی:پرسش بسیار عالی فرمودید!

من مبسوط خدمت شما عرض میکنم.

هرکسی در کانون هماوند تنها برای طرح خودفعالیت تیمی

می نماید.

اسپانسر هم حتمن طرح پذیرفته شده دارد برای اجرا

و شاید یکی از دلیل های فراهم کردن خوشه 18پیش یاری هم همین است.

سراغ: و اگر اسپانسر طرح نداشت چی؟

نماینده دکتر جِی:پس حتمن در تیم یا کانون ((همامند))است.

سراغ: و اگر در تیم و کانون ((همامند))نبوددر چه جایگاهی است؟

نماینده دکتر جِی:در سیستم((همامند))جایگاهی ندارد

مگر شخصیت حقیقی یا حقوقی باشد که بخواهد با کمک مالی به

نظام ((چیلو))یا همانn.g.o.j مالیات خود را هوشمند کند و مسوولیت اجتماعی خود را ادا کند.

که آری هرکسی به این روش هم میتواندیاری بخش مالی طرح ها باشد.

نماینده ی ((دکتر جِی))پرسش پایانی مارا این گونه پاسخ دادند .

سراغ:شما!شخص خودتان، از روش((همامند))بهره میجویید؟

نماینده دکتر جِی:حتمن چراکه نه ؟! من هم طرح دارم و به روش

(( آسانیک همادینگ)) آنرا اسپانسرینگ میکنم.