the world of asanism writings

پهرست وَهومن چیرگی،مهارت ((eattea))

پویش ((سنجش دانش))چیست؟

سازمان فر دولتی ((موسسه اوج اندیشان آزاد)) با شکسیک هوده ای (شخصیت حقوقی)((موسسه داد اندیشان پرستو)) ((هم افزایی)) را شکل داده است. یکی از ویندارها و برآیندهای این هم افزایی یک پویش است. پویش((سنجش دانش،دانش آموختگان با استانده های اروپا)): یک. خیزش و اهرافتن و بالا بری رده دانش در…

دسته های آسانیک گری

یکی از دسته بندی های ((آسانیک گری)) از دیدگاه فرآوری شدن: 1)هوشمند 2)پیش فرآوری پهرست آسانیک گری های هوشمند شده: 1.آسانیک گری شغل 2.آسانیک گری آمرز(صادرات) ((امید است که با کوشش ما اعضا به پهرست آسانیک گری افزوده شود.))

هم افزایی چیست؟

هم افزایی = Synergy هرگاه دو یا چند نهاد هم آماج و هدف با هم دارای پویه،کنش و واکنش باشند پدیده ای آفریده میشود که آن پدیده ازبرآیند پویه ی تنهای هرکدام از نهاده ها برتراست. ازنگاهی دیگر هم افزایی زمانی انجام میگیرد تا پدیده ای برتر از ((تک ))کاری…

راه نمای زبان زَدهای آموزشی

آروین : دانش + تجربه دیگران به روش 4گانه ورزین : مهارت +تجربه عملی دیگران به روش 4گانه روش های4گانه: آ )کلاسیک :گیرایی آموزش. آموختن به روش نَسک سپس پویه ب )گردهم آیی:گیرایی آموزش.آموختن به روش گردهم آیی ها پ )جهانی :گیرایی آموزش.هم کاری آموزشی با نهادهای فرامرزی ت )کارکردی:گیرایی…