the world of asanism writings

پهرست وَهومن چیرگی،مهارت ((eattea))

دسته های آسانیک گری

یکی از دسته بندی های ((آسانیک گری)) از دیدگاه فرآوری شدن: 1)هوشمند 2)پیش فرآوری پهرست آسانیک گری های هوشمند شده: 1.آسانیک گری شغل 2.آسانیک گری آمرز(صادرات) ((امید است که با کوشش ما اعضا به پهرست آسانیک گری افزوده شود.))

هم افزایی چیست؟

هم افزایی = Synergy هرگاه دو یا چند نهاد هم آماج و هدف با هم دارای پویه،کنش و واکنش باشند پدیده ای آفریده میشود که آن پدیده ازبرآیند پویه ی تنهای هرکدام از نهاده ها برتراست. ازنگاهی دیگر هم افزایی زمانی انجام میگیرد تا پدیده ای برتر از ((تک ))کاری…

راه نمای زبان زَدهای آموزشی

آروین : دانش + تجربه دیگران به روش 4گانه ورزین : مهارت +تجربه عملی دیگران به روش 4گانه روش های4گانه: آ )کلاسیک :گیرایی آموزش. آموختن به روش نَسک سپس پویه ب )گردهم آیی:گیرایی آموزش.آموختن به روش گردهم آیی ها پ )جهانی :گیرایی آموزش.هم کاری آموزشی با نهادهای فرامرزی ت )کارکردی:گیرایی…

Gray ((رایانه))

کانون وبلاگ داران ((بافته جهانی)) پیوند و ارتباطات فضای مجازی((دورکو)) نقشه مجازی ((گیتا)) کانون راه اندازی شرکت سهامی خاص نت ورک مارکتینگ ((اوج نوشتارهای الکترونیکی تازه)) کانون بازی انگاری رایانه ای ((رایان ماژ))