the world of asanism writings

پهرست وَهومن پویه وپیشه ((Master Rain))

((معیشت پایدار))

به نگارش سرکار خانم دکتر پریچهر شاهسوند. تدوین برای ارایه : امیرمسعود مسعودی طرح جامعه پیش گیری از آسیب های اجتماعی با ایجاد ((معیشت پایدار)) اسفند 1400 خورشیدی برپایه ی تجربه های پیروزمند و موفق در جهان و ایران، دارا بودن ((معیشت پای دار و ماندنی))، ما را از ((آسیب…

گزارش و داستان گویی(Story)دراینستاگرام

story=داستان،گزارش،روایت ((گزارش)) نزدیک ترین واژه برای ابزاری است به نام(Story) که ما در ((اینستاگرام))می بینیم. پرسش: ابزارگزارش(Story)در کدام بخش برنامک اینستاگرام است؟ در رویه ی(( خانه))برنامک اینستاگرام . در بخش بالای رویه ی((خانه)) چندین گردالی ودایره هست که دارای درون مایه ی گزارش(Story) است . برای دیدن گزارش ها تنها…

نمایاندن(Mention)درنگرش نویسی

نگرش،دیدگاه=Comment چرایی برچسب زدن در دیدگاه نویسی،این است که دوستان آن پیک(Post) را ببینند. هرچند که میتوان پیک(Post) را برای دوستان فرستاد اما برچسب زدن این برآیندرا می آورد که رویه دوستان بیشتر دیده شود و دنبال کننده پیدا کند. 1)روی نماد نگرش(Comment)بزنیم. 2)نگرش خود را مینویسیم سپس نماد @…

نمایاندن(Mention) درپیشینه(Bio)

هرگاه دست نمودونمایاندن(Mention) کسی را در بخش پیشینه(Bio) برنامک اینستاگرام انجام دهیم نشانی کاربری وی برای همگان نمایش داده می شود. بیشترین کارکرد این فراشناسی و معرفی برای شناساندن رویه کاری دررویه خویشتن است یا رویه خویشتن در رویه کاری است. 1)در زبانه ی شناسه های خود روی دکمه ویرایش…

نمایاندن(Mention) دررُخشاروفیلم

دربرنامک ((اینستاگرام))میتوانیم بر رُخشار و فیلم برچسب گذاریم . با بهره از این ویژگی،می توانیم کاربری دیگران را روی رُخشارها و ویدیوها خود (Tag) کنیم. چگونه در رُخشار و ویدیو نام کاربری دیگران را بچسبانیم؟ 1) نما و فیلم را بر می گزینیم. 2) پالایه وفیلترهای دلخواه مان را به…

نمایاندن(Mention) پس از پخش

اگرپس از پیک کردن(post) خواستیم دست نمود(Tag) گزاری یا برچسب راجانشین کنیم : 1) پیک(post) را باز می نماییم. 2)روی نماد سه دیل (3نقطه) بالای رویه میزنیم و از فهرست باز شده گزینه ویرایش(Edit)را برمی گزینیم. 3) روی رُخش وعکس نشان آدمک (Tag People)را نمایان شده،تلنگر میزنیم. 4) در بالای…