the world of asanism writings

گفتمان

گفتمان بامدیرسایت((خپرسراغ))

باخپر شدیم هم افزایی در سامانه ((خپرسراغ))انجام گرفته است.به سراغ مدیر سامانه،جناب آقای امیرمسعودمسعودی آمدیم. خپرسراغ:چرا هم افزایی انجام گرفته است؟ امیرمسعود مسعودی:((سامانه خپر سراغ)) در ذات خود با هدف خبررسانی درزمینه ی ((پویه و پیشه))ویندار و میوه ی هم افزایی موسسه اوج اندیشان با مجله همسر است. اکنون برای…

گفتمان با نماینده کانون((ویچ مند))

برای دانستن چند و چون کانون ((ویچ مند)) به سراغ این کانون آمده ایم و با نماینده ی ((ویچ مند)) به گفت نشستیم. سراغ: وجه تصنیع واژه ((ویچ مند))چیست؟ نماینده ی ((ویچ مند)): یک ساختار دو واژه ای هست که ((مَند))برابر است با واژه(( خداوند)) در به کار گیری واژه…

گفتمان با نماینده ((Dr .J))

برای نخستین بار درخدمت نماینده بِرَندینگ((Dr.j))هستم. جُستار و موضوع گفتمان و مصاحبه ما درباره ی سازوکار اشتغال زایی ایشان است. سراغ:از این جا آغاز کنیم که نام ساز کار شما چیست؟ نماینده دکتر.جِی: کانون((هُمامند)) سراغ:پویه و فعالیت کانون((هُمامند))را روشن فرمایید. نماینده دکتر.جِی:بیشترین پویه((هُمامند))استمرارشغل است. سراغ:آماج و هدف کانون استمرارشغل است!خوب…