the world of asanism writings

سازه خبری ((سراغ))

ویژگی های پرهیخته ی آسانیک گر((دُر جهانی))

# امیربحرینی: دختر خانمی که آفریننده ی ((پویه و پیشه ی)) است، و گونه شکسیت(شخصیت) وی ENTPاست، دارنده خانواده ای تهرانی هست که در تهران میانی زندگی میکنند، و سن او میان 24 تا 35 سال جا گرفته است، دختر خانمی است با ویژگی های شایسته که ویژگی های پیوستن…

گام سوم سازمان((دُر))

گفتمان ما با جناب آقای بحرینی است هن بنیان گزار و  فرراینیتارکنش گرسازمان ((#پرهیختگان آسانیک گر دُر جهانی)). از ایشان درباره ی start upپرسیدم. #امیر بحرینی:#پویه افزا= استارت آپ،start up= کارافزا، پویه آغازنده، کارآغازنده، پدیدان . در راژمان و دستگاه کلی ما که ((#جهان شمارشی((چیلو)) نام دارد کانونی هست به…

گفتمان بامدیرسایت((خپرسراغ))

باخپر شدیم هم افزایی در سامانه ((خپرسراغ))انجام گرفته است.به سراغ مدیر سامانه،جناب آقای امیرمسعودمسعودی آمدیم. خپرسراغ:چرا هم افزایی انجام گرفته است؟ امیرمسعود مسعودی:((سامانه خپر سراغ)) در ذات خود با هدف خبررسانی درزمینه ی ((پویه و پیشه))ویندار و میوه ی هم افزایی موسسه اوج اندیشان با مجله همسر است. اکنون برای…

گفتمان با نماینده کانون((ویچ مند))

برای دانستن چند و چون کانون ((ویچ مند)) به سراغ این کانون آمده ایم و با نماینده ی ((ویچ مند)) به گفت نشستیم. سراغ: وجه تصنیع واژه ((ویچ مند))چیست؟ نماینده ی ((ویچ مند)): یک ساختار دو واژه ای هست که ((مَند))برابر است با واژه(( خداوند)) در به کار گیری واژه…

گفتمان با نماینده ((Dr .J))

برای نخستین بار درخدمت نماینده بِرَندینگ((Dr.j))هستم. جُستار و موضوع گفتمان و مصاحبه ما درباره ی سازوکار اشتغال زایی ایشان است. سراغ:از این جا آغاز کنیم که نام ساز کار شما چیست؟ نماینده دکتر.جِی: کانون((هُمامند)) سراغ:پویه و فعالیت کانون((هُمامند))را روشن فرمایید. نماینده دکتر.جِی:بیشترین پویه((هُمامند))استمرارشغل است. سراغ:آماج و هدف کانون استمرارشغل است!خوب…