the world of asanism writings

پهرست وَهومن هنر ((alfa King))

مهررازی چیست؟

معماری((واژه تازی))   مهرازی((واژه پارسی)) Architecture((واژه انگلیسی)) مهرازی و معماری یک فرآیند است. فرآورده ی این فرآیند ساختمان وسازه ها است. مهرازی برآیند برنامه‌ریزی، انگاره پردازی و ساخت است. نهاده های((مهرازی)) نمادهای فرهنگی هستند. ساختمان های ساخته شده برپایه ی فرآیند معماری،((هنر))به شمارمیرود. هنرها دارای ویژگی شغل و پیشه زایی هستند. گستره شغل…

روش بازگویی(شیوه روایت)((پیرنگ-آغاز))

بازگو کننده کیست؟ بازگو کننده(راوی)همانا آوا و صدای پدیدآورنده است. بازگوکننده کسی است در داستان،یا بیرون داستان که نقش آوای نویسنده را برای رساندن آگاهی ها به ویژه درباره ی ((پیرنگ)) به شنونده، بیننده یا خواننده را ایفا می‌کند. پیرنگ چیست؟ میتوان گفت ((پیرنگ))در روایت و بازگویی همانند: انگاره وطرحی است…

روش بازگویی(شیوه روایت)((پایه ها))

گفتیم که روش بازگویی یا همان شیوه روایت گری یکی از روشمندی‌های فراگیر پدیدآورندگان برای بازنشانی پدیده خودشان است. پایه های هنر باز گویی: 1)جایگاه تماشاکردن:جایگاه و زاویه دیدی که از آن جا داستان با آن دیده میشود. 2)آوا و صدای بازگویی وروایت: کالبدی که داستان در آن نمود پیدا…

هنر((اینستاگرام))چیست؟

سخن را از این جا آغازکنم که هنر سینما فرزندانی دارد. رسانه های زندگی گرفته از سینما: 1)تلویزیون 2)بازی های رایانه ای 3)برنامک های رایانه ای 4)بافته جهانی (اینترنت) 5)رسانه های چرگه ای و اجتماعی ((اینستاگرام )) در گروه سوم و پنجم جا دارد. برای پیروزی در هنر ((اینستاگرام))باید نخست…

روش بازگویی(شیوه روایت)((هنربازگویی))

هنر((بازگویی)) چیست؟ شاخه ای از هنر گویندگی است که هنرمند نوشته های گون آ گون را به گفته هایی برمی گرداند که شنونده گرم آ گرم آن میشود. چرایی پدیدآمدن هنر ((بازگویی))؟ خواننده یا شنونده تاب خواندن نوشته را ندارد و بسیاری از جُستارهای ارزشمند رااز دست میدهد. ((هنربازگویی))روندراروشن گری…