the world of asanism writings

پهرست وَهومن مالی و حساب داری ((Count .D.K))

فرآیندی مشابهه جذب سرمایه از روش ((سهام))

بیشترشخصیت های حقوقی با فروش ((مالکیت))، پول موردنیاز برای انجام انگاره ها و طرح‌های خود را به دست می‌آورند.  مالکیت شخصیت حقوقی به چه معنااست؟ به معنی سهام عادی شرکت یا منافع حاصل از شراکت است. ((فروش سهم برای جذب سرمایه است)) و این فروش، فرآیندی است برای انتقال پول…

دفتر کل پخش ((Distributed Ledger )) چیست؟

دفتر کل = Ledger جایی است که در آن داده های مالی ایستا میشود. داده های مالی همانند حساب‌ها، بدهی‌ها، اعتبارات. نیاز به ((دفترکل ))برای چیست؟ داده های مالی ایستا و ثبت میشودتا در زمان نیاز بتوان از آن‌ها برای رسیدگی به کارهای مالی بهره جُست. دفتر کل= دفتر حساب…