the world of asanism writings

گفتارها

ویژگی های پرهیخته ی آسانیک گر((دُر جهانی))

# امیربحرینی: دختر خانمی که آفریننده ی ((پویه و پیشه ی)) است، و گونه شکسیت(شخصیت) وی ENTPاست، دارنده خانواده ای تهرانی هست که در تهران میانی زندگی میکنند، و سن او میان 24 تا 35 سال جا گرفته است، دختر خانمی است با ویژگی های شایسته که ویژگی های پیوستن…

گام سوم سازمان((دُر))

گفتمان ما با جناب آقای بحرینی است هن بنیان گزار و  فرراینیتارکنش گرسازمان ((#پرهیختگان آسانیک گر دُر جهانی)). از ایشان درباره ی start upپرسیدم. #امیر بحرینی:#پویه افزا= استارت آپ،start up= کارافزا، پویه آغازنده، کارآغازنده، پدیدان . در راژمان و دستگاه کلی ما که ((#جهان شمارشی((چیلو)) نام دارد کانونی هست به…

پیش کشی سازمان فر دولتی((موسسه اوج اندیشان آزاد))ngoj

سازمان فر دولتی جهانی ((اوج اندیشان))چیست، چه خدمتی دارا است و چه ((تره پویه ای)) را پشتی بانی و سپرداری می کند،روی داد آفرینی و فرارسانی ((چیلو))چه گونه است.

پویش ((سنجش دانش))چیست؟

سازمان فر دولتی ((موسسه اوج اندیشان آزاد)) با شکسیک هوده ای (شخصیت حقوقی)((موسسه داد اندیشان پرستو)) ((هم افزایی)) را شکل داده است. یکی از ویندارها و برآیندهای این هم افزایی یک پویش است. پویش((سنجش دانش،دانش آموختگان با استانده های اروپا)): یک. خیزش و اهرافتن و بالا بری رده دانش در…

گفتمان بامدیرسایت((خپرسراغ))

باخپر شدیم هم افزایی در سامانه ((خپرسراغ))انجام گرفته است.به سراغ مدیر سامانه،جناب آقای امیرمسعودمسعودی آمدیم. خپرسراغ:چرا هم افزایی انجام گرفته است؟ امیرمسعود مسعودی:((سامانه خپر سراغ)) در ذات خود با هدف خبررسانی درزمینه ی ((پویه و پیشه))ویندار و میوه ی هم افزایی موسسه اوج اندیشان با مجله همسر است. اکنون برای…

((معیشت پایدار))

به نگارش سرکار خانم دکتر پریچهر شاهسوند. تدوین برای ارایه : امیرمسعود مسعودی طرح جامعه پیش گیری از آسیب های اجتماعی با ایجاد ((معیشت پایدار)) اسفند 1400 خورشیدی برپایه ی تجربه های پیروزمند و موفق در جهان و ایران، دارا بودن ((معیشت پای دار و ماندنی))، ما را از ((آسیب…