the world of asanism writings

دانش چرگه ای

پیش کشی سازمان فر دولتی((موسسه اوج اندیشان آزاد))ngoj

سازمان فر دولتی جهانی ((اوج اندیشان))چیست، چه خدمتی دارا است و چه ((تره پویه ای)) را پشتی بانی و سپرداری می کند،روی داد آفرینی و فرارسانی ((چیلو))چه گونه است.

ریشه ی پیدایش ((مناسک))

همه مردم از((مرگ))خود آگاه هستند. دلهُره (Stress) از ((مرگ آگاهی)) همه ما راوادار میکند که راه کاری را بجوییم. بشر راه کار را در چهار کارکرد پیدا کرده است: دین داری ازدواج مناسک واده های خیال برانگیز. پرسش این جا است چه کارهایی را انجام دهیم تا بیشتر زندگی کنیم؟…

گردآوری دودمان((پیمان داران شناسی))

سنجه و معیار،وفاداران به خودمان در میان دودمان ما چیست؟ پاسخ این است:((جشن زاد روز و تولد)) این جشن برای خودِخود ما است. پس کسانی که ما برای آن ها ارزش داریم،پویه و فعالیتی میکنند. به تراز و میزان پویه ایشان رده بندی میکنیم: کسانی که برای ما جشن زاد…

گردآوری دودمان((روشن گری پدیده ها))

درست است که بگوییم : ((در موج صنعت دودمان ها از میان رفتند)) و میتوانیم در ادامه بگوییم: موج صنعت،همه ی فرهنگ کشاورزی رانابود نکرده است. تک تک ما،از ریشه های دودمانی مان هستیم. که زمانی هم پیمانانه در به دست آوردن روزی هم کاری میکردیم با محوریت اربابان زمین…

کاربُرد تشکیل کانون برای((آسانیک هولدینگ ))چیست؟

نخستین گام برای تشکیل کانون چیست؟ پیوستن(عضویت) همه میدانیم با پیوستگی و عضویت در یک سامانه دارای پشتیبان اجتماعی میشویم. برای نمونه:(( پیوستن به ngoj)) پس از پیوستن به چیلو میتوانیم پیوسته و عضو یکی از کانون ها شویم. خودمان کانونی را ریخت میدهیم. چگونه کانونی را شکل میدهیم؟گام نخست…

روندایجادی شغل با روش مندی ((آسانیک هولدینگ))شغل

1. کُیانش ((ویچ مند))را برمی گزیند. 2. ویچ مند ((خواهان)) را فرا میشناسد به کُیانش . 3. ((خواهان)) میشود آسانیک گر شغل. 4.((آسانیک گر)) خواهان ((پروانه شغل)) را فرامیشناسد به کُیانش. 5. خواهان  به ((کانون چیلو)) می پیوندد ((پربانه مند))میشود. 6. ((پربانه مند)) دارای پروانه میشود.(شغل ایجادشد). 7. برای استمرار…